Giáo Dục

86. “Thiếu Quyết Tâm Và Chú Ý”

By 22/06/2017 No Comments

Sau đây là một câu hỏi thú vị: khi một học sinh giỏi nhận một nhận xét như thế trên một phiếu báo cáo từ một giáo viên ở chỉ một trong những lớp học của em, ai là người có lỗi?

Có quan trọng không nếu đứa trẻ sáu hoặc mười sáu tuổi?

Nếu giáo viên trong tương lai có một việc để làm, chẳng phải giải quyết vấn đề này là một phần của việc đó sao? Có lẽ là tất cả của việc đó …