Giáo Dục

6. Thay Đổi Cái Chúng Ta Đạt Được, Vì Chúng Ta Đã Thay Đổi Cái Chúng Ta Cần

By 09/10/2016 No Comments

Nếu chức năng của nhà trường là tạo ra các lao động chúng ta cần để cung cấp cho nền kinh tế, chúng ta cần thay đổi nhà trường, bởi vì những lao động chúng ta cần cũng đã thay đổi.

Sứ mệnh từng là để tạo ra những lao động đồng nhất, vâng lời, hài lòng và những người tiêu dùng dễ bị ảnh hưởng, hau háu.

Không còn nữa.

Thay đổi nhà trường không cần phải  mài sắt cây bút chì chúng ta đã có. Cải cách nhà trường không thể thành công nếu nó tập trung vào việc khiến nhà trường làm tốt hơn những gì trước đây chúng ta đã yêu cầu họ làm. Chúng ta không cần thêm những gì nhà trường sản xuất khi họ đang hoạt động như dự kiến. Vậy thách thức, là để thay đổi đầu ra của nhà trường trước khi chúng ta bắt đầu dành còn nhiều thời gian và tiền hơn nhằm cải thiện thành quả của trường.

Mục tiêu của bản tuyên ngôn này là để tạo ra một bộ câu hỏi và yêu cầu mới mà phụ huynh, người nộp thuế, và trẻ có thể mang đến cho những người mà họ đã chọn, tổ chức chúng ta đã xây dựng và đầu tư thời gian và tiền bạc của ta vào. Mục tiêu là để thay đổi những gì chúng ta đạt được khi ta gửi những công dân đến trường.