Giáo Dục

17. Tái Phát Minh Nhà Trường

By 11/11/2016 No Comments

Nếu mục tiêu mới của nhà trường là tạo ra điều khác với những gì ta có bây giờ, và nếu những công nghệ mới và những kết nối mới đang thay đổi cách nhà trường có thể truyền tải bài học, đã đến lúc thay đổi.

Đây là một tá cách nhà trường có thể được suy tính lại:

Bài về nhà vào ban ngày, bài giảng vào ban đêm

Sách mở, vở mở, vào mọi lúc

Truy cập vào bất kì khóa học nào, ở bất kỳ đâu trên thế giới

Hướng dẫn trọng điểm, chính xác thay vì hướng dẫn chung chung, đại trà

Kết thúc những bài thi trắc nghiệm

Lấy trải nghiệm thay vì điểm kiểm tra làm thước đo thành quả

Kết thúc sự phục tùng như đầu ra.

Hợp tác thay vì cô lập

Mở rộng những học viên, giáo viên, và ý kiến ngoại hạng

Sự biến đổi vai trò giáo viên

Sự học trọn đời, làm việc sớm hơn

Cái chết của những trường cao đẳng gần nổi tiếng

Bây giờ dễ hơn bao giờ hết để mở một nhà trường, để mang công nghệ mới vào nhà trường, và để thay đổi cách chúng ta dạy. Nhưng nếu tất cả những gì ta làm với những công cụ này là dạy sự phục tùng và sự tiêu thụ, thì đó là tất cả những gì ta sẽ đạt được. Nhà trường có thể và phải làm nhiều hơn việc đào tạo những công nhân nhà máy của ngày mai.