Giáo Dục

105. Nếu Bạn Có Thể Thêm Chỉ Một Khóa Học

By 24/07/2017 No Comments

Neil deGrasse Tyson, nhà thiên văn học và người đứng đầu Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở New York, thêm điều này: “Làm thế nào để nhận ra khi ai đó khác đầy nó.”

Tôi muốn tăng thêm điều đó với: “Và làm thế nào để nhận ra khi bạn như vậy.”