Giáo Dục

76. Lao Động Cảm Xúc Trong Công Việc Của Các Giáo Viên

By 10/05/2017 No Comments

The Gift, cuốn sách thiết yếu của Lewis Hyde, phân biệt giữa công việc và lao động.

Công việc là một hoạt động dự kiến ​​được thực hiện thông qua ý chí. Một lao động có thể được dự kiến nhưng chỉ ở mức độ nền tảng, hoặc không làm những việc ràng mang tính cản trở lao động. Ngoài ra, lao động có lịch trình riêng. Mọi thứ được thực hiện, nhưng chúng ta thường có cảm giác kỳ lạ rằng ta đã không làm chúng.

Paul Goodman từng viết trong một bài báo, “Gần đây tôi viết được một vài bài thơ hay. Nhưng tôi không có cảm giác là tôi đã viết chúng. “Đó là tuyên bố của một người lao động …

… Một trong những vấn đề đầu tiên thế giới hiện đại, thế giới phải đối mặt với sự trỗi dậy của nền công nghiệp, là loại trừ lao động bằng cách mở rộng việc làm”.

Lao động, đặc biệt là lao động cảm xúc, là một nhiệm vụ khó đòi hỏi sự đào sâu để gắn kết ở mức độ cá nhân. Lao động cảm xúc giống như sự kiên nhẫn, lòng tốt bụng và sự tôn trọng. Nó rất khác với công việc cơ khí, hay việc điền vào một mẫu đơn, hay di chuyển một kiện cỏ khô.

Mỗi giáo viên xuất sắc mà bạn đã từng may mắn được học đang thực hiện việc dạy học đúng nghĩa không thể thay thế được. Họ đang giao tiếp cảm xúc, gắn kết, và học hỏi ngược lại từ các học sinh. Lao động cảm xúc rất khó khăn và mệt mỏi, và nó không thể được tinh chỉnh hay chỉ huy bởi quản lý.

Khi xã hội của chúng ta đã công nghiệp hóa, nó không ngừng đẩy lao động đi và thay thế bằng công việc. Chỉ là công việc đơn thuần. Công việc bận rộn, lặp đi lặp lại và thấm nhuần tư tưởng quản lý theo khoa học (lý thuyết quản lý dựa trên quá trình phân tích, tổng hợp các quy trình công việc nhằm nâng cao năng suất lao động) của ông Taylor. Chỉ đứng đây thôi. Chỉ nói điều đó. Đánh dấu vào ô này đi.

Tôi lập luận rằng cuộc cách mạng kết nối bày ra bối cảnh cho sự trở lại của lao động cảm xúc. Lần đầu tiên trong một thế kỷ, chúng ta có cơ hội để các hệ thống kỹ thuật số làm việc trong khi các giáo viên của ta lao động.

Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta để các giáo viên lại làm giáo viên.