Giáo Dục

54. Làm Điều Gì Đó Khác Biệt

By 11/03/2017 No Comments

Tôi không biết làm thế nào để thay đổi nhà trường, không thể đưa cho bạn một bản đồ hoặc một danh sách kiểm tra. Những gì tôi biết là chúng ta đang hỏi những câu hỏi sai và đang đặt các giả định sai.

Các chiến thuật tốt nhất có sẵn cho mọi người nộp thuế và phụ huynh và giáo viên liên quan là không ngừng đặt câu hỏi, không chấp nhận tình trạng hiện tại.

“Đây có phải là lớp học / bài giảng / chương trình / nhiệm vụ / kiểm tra / chính sách được thiết kế để giúp học viên của chúng ta làm việc cũ hiệu quả hơn một chút, hoặc chúng ta đang mở một cánh cửa mới cho phép các học viên làm điều mới và khác biệt?”

Nhà trường đang làm việc tốt nhất nó biết để tạo ra đầu ra mà nó được yêu cầu phải tạo.

Chúng ta nên yêu cầu trường làm một cái gì đó khác biệt. Và cách duy nhất để làm điều đó là tiến hành nó một cách khác biệt.