Giáo Dục

106. Lý Do Thứ Ba Họ Không Dạy Khoa Học Máy Tính Ở Trường Công

By 24/07/2017 No Comments

Lý do đầu tiên thật cổ điển: đó là một chủ đề mới, và việc thay đổi chương trình giảng dạy là chính trị, tốn kém, và tốn thời gian. Khuynh hướng là mặc kệ nó.

Lý do thứ hai có liên quan. Nhiều giáo viên thoải mái hơn dạy những lĩnh vực mà trong đó họ có kinh nghiệm và chuyên môn đáng kể, và lập trình máy tính không thực sự xếp trong các lĩnh vực đó đối với họ.

Nhưng lý do thứ ba là quan trọng nhất, và được cho là cốt lõi của tranh luận: Gần tất cả các điều quan trọng chúng ta cần dạy trong khoa học máy tính không thể được dạy bởi nhớ thuộc lòng vẹt, bài giảng, và kiểm tra. Và trường được tổ chức quanh cả ba.

Lập trình máy tính nhắm đến giải quyết vấn đề. Nếu bạn giải quyết vấn đề cho học viên bằng việc nói, “ở đây, chúng ta sử dụng dòng mã này, và ở đây chúng ta sử dụng dòng này”, bạn sẽ không làm được gì để phát triển các kỹ năng sắp xếp và tư duy sâu mà các lập trình viên sử dụng hàng ngày.

Thay vào đó, quá trình liên quan đến việc thuyết phục học viên về nhiệm vụ, cung cấp quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên, và sau đó giữ cô ấy chịu trách nhiệm cho một đầu ra hiệu quả. Và lặp lại. Và lặp lại.

Các chủ đề khác giống lập trình máy tính

Mỹ thuật

Bán

Trình bày ý tưởng

Viết sáng tạo

Phát triển sản phẩm

Pháp luật

Quản lý sản phẩm

Khả năng lãnh đạo

Tôi không nghĩ rằng đó là một ngẫu nhiên rằng có rất ít trường học truyền thống dạy các chủ đề này (trong một thời điểm, một ngoại lệ với các trường luật).

Những lĩnh vực này từng được phó mặc cho khát vọng và sự kiên trì của cá nhân. Nếu bạn muốn nổi trội trong bất kỳ lĩnh vực nào trong số này, bạn đã bị phó mặc cho các thiết bị của riêng bạn. Bạn có thể, như Shepard Fairey, kết thúc tại Trường Thiết kế Đảo Rhode, nhưng thông thường hơn, bạn có thể tìm thấy một người cố vấn hoặc hiểu nó như bạn hiểu.