Giáo Dục

64. Kết Nối Các Điểm Với Thu Thập Các Điểm

By 16/04/2017 No Comments

Mô hình công nghiệp của trường được tổ chức xung quanh việc cho sinh viên tiếp xúc với ngày càng nhiều lượng các thứ và sau đó kiểm tra họ về chúng.

Thu thập điểm.

Hầu như không gì trong đó là dành cho việc dạy họ những kỹ năng cần thiết để kết nối các điểm.

Sự kỳ diệu của việc kết nối điểm là một khi bạn học được kỹ thuật, các điểm có thể thay đổi nhưng bạn vẫn có thể kết nối chúng một cách thành thạo.