Giáo Dục

111. Đần Như Một Lựa Chọn

By 29/07/2017 No Comments

Hãy xác định đần là khác với ngu dốt.

Đần có nghĩa là bạn không biết những gì bạn đáng lẽ phải biết. Ngu dốt có nghĩa là bạn biết điều đó nhưng đưa ra lựa chọn tồi.

Sự tiếp cận thông tin đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong mười năm. Kahn Academy, Wikipedia, một trăm triệu blog, và một tỷ trang web có nghĩa là nếu bạn hứng thú đủ, bạn có thể tìm thấy câu trả lời, dù bạn ở bất kỳ đâu.

Trường, sau đó, không cần cung cấp thông tin quá nhiều bằng thuyết phục trẻ muốn tìm thấy nó.

Đần từng là một phụ phẩm của việc thiếu tiếp cận, giáo viên tệ, hoặc thiếu chỉ dạy từ cha mẹ. Ngày nay, đần là một sự lựa chọn, cái được đưa ra bởi cá nhân chọn không học.

Nếu bạn không biết những gì bạn cần phải biết, điều đó có thể sửa chữa. Nhưng trước tiên bạn phải muốn sửa nó.