Giáo Dục

13. Cái Gì có Trước, Xe Hơi Hay Trạm Xăng?

By 30/10/2016 No Comments

Nhà xuất bản hay nhà sách?

Văn hóa thay đổi để phù hợp với nền kinh tế, chứ không phải ngược lại. Nền kinh tế cần một thể chế có thể khuấy ra những công nhân phục tùng, nên chúng ta xây dựng nó. Nhà máy không xuất hiện vì đã có nhà trường; nhà trường xuất hiện vì đã có nhà máy.

Lý do rất nhiều người trưởng thành để tìm việc là vì nền kinh tế cần những người sẽ trưởng thành để tìm việc.

Công việc được tạo ra trước khi công nhân được tạo ra.

Trong thế giới hậu công việc, công nhân không thực sự là điều chúng ta cần nhiều hơn nữa, nhưng nhà trường vẫn giữ tập trung vào những nhu cầu của ngày hôm qua.