Giáo Dục

9. Ba Di Sản Của Horace Mann

By 18/10/2016 No Comments

Là giám thị trường học ở Massachusetts, Mann về cơ bản đã phát minh ra trường công lập. Ngoại trừ ông đã gọi nó là một trường công, vì mục tiêu chính là để kéo người bình dân và nâng cao các tiêu chuẩn của nền văn hóa. Ngay từ khi bắt đầu:

Xây dựng nhân cách của một người cũng quan trọng như đọc, viết và số học. Bằng việc làm cho thấm nhuần các giá trị như tuân phục nhà cầm quyền, sẵn sàng phục dịch, và tổ chức thời gian theo chuông reo đã giúp học viên chuẩn bị cho việc làm thuê tương lai.

Sau một chuyến đi tự túc đến nước Phổ, ông đã thiết lập hệ thống giáo dục bán quân sự ông tìm thấy ở đó, một hệ thống ông soạn ra và cải đạo đến các trường khác, đầu tiên ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và cuối cùng trên khắp nước.

Di sản thứ hai của ông là sự phát minh “trường sư phạm”

Trường sư phạm là những học viện dạy học sinh trung học (thường là phụ nữ) những quy tắc cộng đồng và cho họ chỉ dẫn và sức mạnh để đi làm việc cho các trường bình dân dưới cương vị giáo viên, thực thi những quy tắc đó trên toàn hệ thống.

Di sản thứ ba của ông, một trong những di sản mà tôi không tìm ra lỗi nào, là bỏ hình phạt thể xác ra khỏi trường. Có bằng chứng sau này cho thấy cái tâm của ông cuối cùng thì cũng có thiện ý, người đàn ông đã công nghiệp hóa các trường công ông tạo ra đã để lại cho chúng ta lời khuyên nhủ này,

… hãy xấu hổ muốn chết cho đến khi bạn đã giành được một vài thắng lợi cho nhân loại.

Thật không may, phần này trong giáo trình của ông gần như không bao giờ được dạy ở trường.